low-altitude orbit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low-altitude orbit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low-altitude orbit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low-altitude orbit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low-altitude orbit

    * kỹ thuật

    quỹ đạo độ cao thấp