lorentz-force law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lorentz-force law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lorentz-force law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lorentz-force law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lorentz-force law

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    định luật lực Lorentz