load-bearing member nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

load-bearing member nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm load-bearing member giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của load-bearing member.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • load-bearing member

    * kỹ thuật

    cấu kiện chịu lực