liquidation price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

liquidation price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm liquidation price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của liquidation price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • liquidation price

    * kinh tế

    giá thanh lý