linking documents nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linking documents nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linking documents giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linking documents.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • linking documents

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    buộc các tài liệu