lepra anesthetica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lepra anesthetica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lepra anesthetica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lepra anesthetica.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lepra anesthetica

    * kỹ thuật

    y học:

    hủi tê, phong tê