lenticular granule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lenticular granule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lenticular granule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lenticular granule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lenticular granule

    * kinh tế

    hạt tinh bột dạng đầu dẹt

    hạt tinh bột dạng thấu kính