lead-free gasoline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lead-free gasoline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lead-free gasoline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lead-free gasoline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lead-free gasoline

    * kỹ thuật

    xăng không (pha) chì