lcl service charge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lcl service charge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lcl service charge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lcl service charge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lcl service charge

    * kinh tế

    phí dịch vụ (công- ten-nơ) chất chung