largish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

largish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm largish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của largish.

Từ điển Anh Việt

  • largish

    * tính từ

    hơi rộng, khá rộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • largish

    Similar:

    biggish: somewhat large