lambertian source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lambertian source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lambertian source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lambertian source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lambertian source

    * kỹ thuật

    nguồn bức xạ Lambert

  • lambertian source

    * kỹ thuật

    nguồn bức xạ Lambert