juke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

juke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm juke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của juke.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • juke

    a small roadside establishment in the southeastern United States where you can eat and drink and dance to music provided by a jukebox

    Synonyms: jook, juke joint, jook joint, juke house, jook house

    (football) a deceptive move made by a football player

    Synonyms: fake

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).