isocyclic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isocyclic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isocyclic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isocyclic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • isocyclic

  * kỹ thuật

  đồng vòng

  vòng cacbon

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • isocyclic

  Similar:

  homocyclic: containing a closed ring of atoms of the same kind especially carbon atoms