isles of scilly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isles of scilly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isles of scilly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isles of scilly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • isles of scilly

    Similar:

    scilly islands: an archipelago of small islands off the southwestern coast of England near the entrance to the English Channel; formerly a haven for smugglers and pirates

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).