isentropic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isentropic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isentropic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isentropic.

Từ điển Anh Việt

 • isentropic

  * tính từ

  (vật lý) thuộc đẳng entropi

 • isentropic

  (vật lí) đẳng entrôpi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • isentropic

  * kỹ thuật

  đẳng entropi

  điện lạnh:

  đẳng entropy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • isentropic

  with unchanging entropy; at constant entropy