involutory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

involutory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm involutory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của involutory.

Từ điển Anh Việt

  • involutory

    đối hợp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • involutory

    * kỹ thuật

    đối hợp