intra-office junctor circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intra-office junctor circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intra-office junctor circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intra-office junctor circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intra-office junctor circuit

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mạch nối nội bộ văn phòng