intervisit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intervisit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intervisit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intervisit.

Từ điển Anh Việt

  • intervisit

    /,intə'vizit/

    * ngoại động từ

    đi thăm lẫn nhau