interstage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interstage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interstage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interstage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interstage

    * kỹ thuật

    giữa các tầng

    liên tầng