interconnecting network (icn) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interconnecting network (icn) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interconnecting network (icn) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interconnecting network (icn).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interconnecting network (icn)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mạng liên kết