interconnected multiple processor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interconnected multiple processor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interconnected multiple processor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interconnected multiple processor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interconnected multiple processor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ đa xử lý nối kết