interclass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interclass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interclass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interclass.

Từ điển Anh Việt

  • interclass

    /,intə'klɑ:s/

    * tính từ

    giữa các loại; giữa các lớp

    giữa các giai cấp