interactive terminal interface (iti) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interactive terminal interface (iti) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interactive terminal interface (iti) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interactive terminal interface (iti).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interactive terminal interface (iti)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao diện thiết bị đầu cuối tương tác