inspirer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inspirer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inspirer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inspirer.

Từ điển Anh Việt

 • inspirer

  /in'spaiərə/

  * danh từ

  người truyền cảm hứng, người truyền cảm

  người gây ra, người xúi giục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inspirer

  Similar:

  galvanizer: a leader who stimulates and excites people to action

  Synonyms: galvaniser