inopportune nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inopportune nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inopportune giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inopportune.

Từ điển Anh Việt

 • inopportune

  /in'ɔpətju:n/

  * tính từ

  không thích hợp, không đúng lúc, lạc lõng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inopportune

  not opportune

  arrived at a most inopportune hour

  an inopportune visit

  Antonyms: opportune