inky-black nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inky-black nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inky-black giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inky-black.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • inky-black

    Similar:

    ink-black: of the color of black ink

    Synonyms: inky

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).