inexpiable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inexpiable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inexpiable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inexpiable.

Từ điển Anh Việt

 • inexpiable

  /in'ekspiəbl/

  * tính từ

  không thể đến được, không thể chuộc được (tội...)

  không thể làm nguôi được (sự hằn thù...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inexpiable

  incapable of being atoned for