inexcusable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inexcusable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inexcusable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inexcusable.

Từ điển Anh Việt

  • inexcusable

    /,iniks'kju:təbl/

    * tính từ

    không thể thứ được, không thể bào chữa được

Từ điển Anh Anh - Wordnet