inequality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inequality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inequality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inequality.

Từ điển Anh Việt

 • inequality

  /,ini:'kwɔliti/

  * danh từ

  sự không bằng nhau; sự không bình đẳng

  tính không đều

  sự khác nhau

  tính hay thay đổi

  sự không công minh

  (toán học) bất đẳng thức

 • Inequality

  (Econ) Bất đẳng thức.

  + Quan hệ nói lên một hàm số của một biến (hay một tập hợp các biến) lớn hơn hay nhỏ hơn một số nào đó.

 • inequality

  bất đẳng thức

  absolute i. bất đẳng thức tuyệt đối

  conditinal i. bất đẳng thức có điều kiện

  integral i. bất đẳng thức tích phân

  isoperimetric (al) i. (hình học) bất đẳng thức chu

  strric i. bất đẳng thức ngặt

  triangle i. bất đẳng thức tam giác

  unconditional i. bất đẳng thức vô điều kiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inequality

  lack of equality

  the growing inequality between rich and poor

  Antonyms: equality