inasmuch as nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inasmuch as nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inasmuch as giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inasmuch as.

Từ điển Anh Việt

  • inasmuch as

    * phó từ

    vì, bởi vì