imuran nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imuran nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imuran giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imuran.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • imuran

    Similar:

    azathioprine: an immunosuppressive drug (trade name Imuran) used to prevent rejection of a transplanted organ

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).