azathioprine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azathioprine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azathioprine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azathioprine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • azathioprine

    an immunosuppressive drug (trade name Imuran) used to prevent rejection of a transplanted organ

    Synonyms: Imuran

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).