impracticality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impracticality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impracticality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impracticality.

Từ điển Anh Việt

 • impracticality

  /im,prækti'kæliti/

  * danh từ

  tính không thực tế

  điều không thực tế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impracticality

  concerned with theoretical possibilities rather than actual use

  Antonyms: practicality