immunogenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

immunogenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm immunogenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của immunogenic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • immunogenic

    possessing the ability to elicit an immune response

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).