immiscible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

immiscible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm immiscible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của immiscible.

Từ điển Anh Việt

 • immiscible

  /i'misibl/

  * tính từ

  không trộn lẫn được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • immiscible

  * kinh tế

  không trộn lẫn được

  * kỹ thuật

  không hỗn hợp được

  không trộn lẫn được

Từ điển Anh Anh - Wordnet