illegally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illegally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illegally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illegally.

Từ điển Anh Việt

  • illegally

    * phó từ

    bất hợp pháp, trái pháp luật

Từ điển Anh Anh - Wordnet