ill-formed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ill-formed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ill-formed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ill-formed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ill-formed

    Similar:

    ungrammatical: not grammatical; not conforming to the rules of grammar or accepted usage

    Antonyms: grammatical

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).