igc (intelligent graphics controller) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

igc (intelligent graphics controller) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm igc (intelligent graphics controller) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của igc (intelligent graphics controller).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • igc (intelligent graphics controller)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ điều khiển đồ họa thông minh