ice-packed product [food] nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ice-packed product [food] nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ice-packed product [food] giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ice-packed product [food].

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ice-packed product [food]

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sản phẩm được kết đông đá

    thực phẩm được kết đông đá