horologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

horologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm horologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của horologist.

Từ điển Anh Việt

  • horologist

    /hɔ'rɔlədʤist/

    * danh từ

    nhà chuyên môn đo thời khắc

    thợ làm đồng hồ

Từ điển Anh Anh - Wordnet