homebound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

homebound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm homebound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của homebound.

Từ điển Anh Việt

 • homebound

  * tính từ

  về nhà

  homebound travellers: những người khách du lịch trở về nhà

  chỉ ở trong nhà

  homebound invalids: những người tàn tật phải ở trong nhà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • homebound

  people who are confined to their homes

  confined usually by illness

  Synonyms: housebound, shut-in