hipless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hipless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hipless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hipless.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hipless

    having or seeming to have no hips

    slim and hipless

    Antonyms: hipped

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).