heterosexualism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

heterosexualism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm heterosexualism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của heterosexualism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • heterosexualism

    Similar:

    heterosexuality: a sexual attraction to (or sexual relations with) persons of the opposite sex

    Synonyms: straightness

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).