happiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

happiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm happiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của happiness.

Từ điển Anh Việt

 • happiness

  /'hæpinis/

  * danh từ

  sự sung sướng, hạnh phúc

  câu nói khéo chọn; thành ngữ khéo chọn; từ dùng rất đắt

  (từ cổ,nghĩa cổ) sự may mắn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • happiness

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hạnh phúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • happiness

  state of well-being characterized by emotions ranging from contentment to intense joy

  Synonyms: felicity

  Antonyms: unhappiness

  emotions experienced when in a state of well-being

  Antonyms: sadness