halicoeres radiatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

halicoeres radiatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm halicoeres radiatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của halicoeres radiatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • halicoeres radiatus

    Similar:

    puddingwife: bluish and bronze wrasse; found from Florida keys to Brazil

    Synonyms: pudding-wife

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).