gypaetus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gypaetus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gypaetus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gypaetus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gypaetus

    in some classifications the type genus of the family Aegypiidae

    Synonyms: genus Gypaetus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).