grindelia robusta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grindelia robusta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grindelia robusta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grindelia robusta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grindelia robusta

    perennial gumweed of California and Baja California

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).