grapeshot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grapeshot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grapeshot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grapeshot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grapeshot

    a cluster of small projectiles fired together from a cannon to produce a hail of shot

    Synonyms: grape

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).