gram-atom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gram-atom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gram-atom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gram-atom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gram-atom

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nguyên tử gam