gradatory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradatory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradatory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradatory.

Từ điển Anh Việt

  • gradatory

    * tính từ

    có phân cấp, có thứ bậc

    tiến lên tuần tự

Từ điển Anh Anh - Wordnet